Navigácia

Obsah

20.10.2017

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie 1

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Obec Poniky, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia  §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30 aktualizuje Územný plán sídelného útvaru Poniky a podľa §22 ods. 1 citovaného zákona

Detail

18.10.2017

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky.

Detail

13.10.2017

Daj si čas

Naša škola prijala výzvu a zapojila sa do zábavno-súťažnej relácie pre piatakov "Daj si čas". V tejto relácii získavajú deti nové poznatky z histórie a hravou formou si preverujú nielen svoje vedomosti, ale aj šikovnosť a pohotovosť.

Detail

10.10.2017

Exkurzia tretiakov na obecnom úrade

Dňa 5. októbra 2017 sa tretiaci našej Základnej školy  v rámci vyučovania regionálnej výchovy a vlastivedy zúčastnili exkurzie na Obecnom úrade. Osobne  ich privítal pán starosta Ing. Ján Beňo, prednosta úradu pán Pavol  Ondrejko, pani matrikárka Janka Ondrejková a asistentka pani Anna Trnková. Všetci ich spoločne sprevádzali a  venovali  im veľmi plodnú hodinu svojho času.

Detail

25.10.2017

Zber triedeného odpadu

v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta

Detail

30.10.2017

Zber plastov

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť žlté vrecia s plastami pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu. Súčasne s plastami sa zbieraju aj viacvrstvové obaly (tetrapaky) a plechovky od nápojov.

Obec Kynceľová

01.11.2017

Zber komunálneho odpadu

v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta

Detail

13.11.2017

Zber skla

Upozorňujeme občanov, aby nezabudli vyložiť zelené vrecia so sklom pred svoje rodinne domy v dostatočnom predstihu.

Obec Kynceľová

15.11.2017

Zber komunálneho odpadu

v obci Poniky a jej častiach Ponická Lehôtka a Ponická Huta

Detail