Navigácia

Obsah

Správy

Vývoz zeleného odpadu

Oznamujeme občanom, že v pondelok  26. marca bude obec Poniky odvážať biologicky rozložiteľný (zelený) odpad ako napr. konáre, lístie  a suchá tráva, ktorý vznikol v záhradách občanov. Obec Poniky bude následne takýto typ odpadu vyvážať vždy každý pondelok počas jarného obdobia. celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
ECAV HROCHOŤ

Pozvánka cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hrochoť

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Hrochoť, Vás srdečne pozýva na pašiové služby Božie, ktoré sa budú konať na Veľký piatok, dňa 30.3.0218 o 10.00 hod. v evanjelickom kostole v Hrochoti.

Služby Božie  budú vysielané priamym prenosom RTVS.

celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam - pietny akt k 73. výročiu oslobodenia Obce Poniky

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s obcou a základnou školou s Materskou školou v Ponikách organizujú 23. marca 2018 pietny akt k 73. výročiu oslobodenia obce. celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM

MUDr. Oľga Motošková oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky v dňoch 28. a 29.  marca  2018 nebude ordinovať.
Zastupovať ju bude MUDr. Miroslav Krajči, Poliklinika, Horná ulica č. 60, Banská Bystrica, kontakt 0903 507 070.
Ordinačné hodiny MUDr. Miroslava Krajčiho ... celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
PF2

O PONICKÚ FUJARKU - fotografie a výsledky

Obec Poniky a Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica zorganizovali v nedeľu 18. marca 2018 v KD Ponická Lehôtka už 36. súťažnú prehliadku hudobného folklóru O PONICKÚ FUJARKU.
Pozrite si fotky z tejto prehliadky. celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy 1

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy

V súvislosti so zabezpečovaním ochrany lesov pred požiarmi a jarným vypaľovaním trávy, Vás chcem upozorniť na  dodržiavania povinností vyplývajúcich z § 8 písm. a), b), c) a § 14 ods.1 písm. n) a ods.2 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, kde práve  tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb o povinnosť „zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní“ a to najmä na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, t.j. v jarnom a suchom období. celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Všeobecno záväzné nariadenia

prijaté na 22. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Poniky

VZN č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN č. 2/2018 trhový poriadok
VZN č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
VZN č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného  útvaru Poniky podľa zmien a doplnkov č.7
VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
VZN č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Minifutbal 2018

Futbalový miniturnaj

Obec Sebedín-Bečov a Obec Dolná Mičiná pozývajú na Futbalový miniturnaj o pohár Mikroregiónu severné podpolanie, ktorý sa uskutoční dňa 12. mája 2018 na multifunkčnom ihrisku v Dolnej Mičinej. celý text

ostatné | 12. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Žiadosť o spoluprácu na príprave novej monografie o Obci  Poniky

Obec Poniky v spolupráci s renomovaným autorom viacerých publikácií PhDr. Marcelom Pecníkom a kolektívom jeho spolupracovníkov pripravuje vydanie novej monografie o Obci Poniky.

V súčasnosti odborný autorský kolektív s výrazným zapojením miestnych obyvateľov - pamätníkov a predstaviteľov obce, spolkov a  organizácií v obci, pracuje na vytvorení textov a začína sústreďovať  fotografie a obrázkový materiál. celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam

Plánované prerušenie distribúcie elektriky 4.4.2018 celý text

ostatné | 6. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Zber odpadu v roku 2018

Harmonogram zberu odpadu

v roku 2018 pre Obec Poniky celý text

ostatné | 2. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Polóny Pavel

Kožušnícky majster Pavel Polóny

Na Slovensku je už málo výrobcov pravých slovenských kožúškov. V Podpolianskom regióne sa celý svoj život venuje ponickým kožúškom Pavel Polóny. Od útleho detstva pomáhal svojmu otcovi, od ktorého napokon získal kožušnícky fortieľ. A hoci má už vyše 85 rokov, stále vyšíva pestrofarebné ornamenty a krásne kožúšky, aby robil radosť mladým tanečníkom a milovníkom folklóru.                         celý text

náš tip | 26. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Nový cenník dreva OPL spol. s.r.o. Poniky

Pozrite si nové ceny dreva a ceny dopravy, ktoré platia od 8.2.2018 v Obecnom podniku lesov spol. s.r.o Poniky celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Poniky oznamuje, že podľa zákona č. 582/2004  Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru  zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
dss

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky - aktualizované znenie

Poslanci ObZ boli na pracovnom stretnutí dňa 6. decembra 2017 oboznámení s pracovnou verziou štúdie uskutočniteľnosti na Zariadenie pre seniorov Poniky (zverejnená na www.poniky.sk), ktorá je pripravená na pripomienkovanie. Obsahuje informácie o dodávateľovi, legislatívny rámec, popisuje relevantné zdroje financovania projektu, analyzuje situáciu na relevantnom trhu, zodpovednosť obce za vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj, technické riešenie, manažment projektu, finančnú analýzu, udržateľnosť projektu, analýzu rizík a SWOT analýzu.
celý text

ostatné | 18. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie  za národnú kultúrnu pamiatku 1

Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodnutím č. PUSR-2017/22561-4/9484/JAN vyhlásil Zvonicu, múr a cintorín príkostolný pri Rímsko- katolíckom kostole sv. Františka z Assisi v Obci Poniky za národnú kultúrnu pamiatku. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
strecha

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - povinnosti občanov


Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.

KRPZ ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
triedenie odpadu 2017

Význam triedenia odpadu

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať alebo recyklovať. Ten, ktorý sa recyklovať dá, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť odpad podľa toho, z čoho sa skladá do oddelených nádob (prípadne vriec), aby bolo možné ďalej s ním nakladať. Aké druhy odpadu môžeme triediť? V mestách a obciach najčastejšie triedime tieto komodity: papier, plast, sklo a kov. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Naučme sa triediť

Naučme sa triediť celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ... celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor: Správce Webu