Navigácia

Obsah

Uznesenia schválené a podpísané starostom obce z 22. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
konaného dňa 15.3.2018

 

uznesenie vo formáte PDF (scan)

 

 

Uznesenie č. 275/2018

K bodu č. 2 Schválenie programu rokovania zastupiteľstva obce Poniky

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Schvaľuje

Doplnenie bodu č. 17 - Zásady participatívneho rozpočtu Obce Poniky.

B) Schvaľuje

program 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poniky s následným posunom bodov.

Prítomní poslanci: 8

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

 

Uznesenie č. 276/2018

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení prijatých na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva obce Poniky dňa 14. decembra 2017.

Prítomní poslanci: 8

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

Uznesenie č. 277/2018

K bodu č. 4  Informatívna správa o aktivitách starostu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

informatívnu správu o aktivitách starostu obce.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

 

Uznesenie č. 278/2018

K bodu č. 5  Správa hlavnej kontrolórky za uplynulé obdobie

Podbod 5.1. Správa hlavnej kontrolórky Obce Poniky o kontrolnej činnosti

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

Správy č. 4/2017 a 1/2018  hlavnej kontrolórky Obce Poniky o kontrolnej činnosti.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

Uznesenie č. 279/2018

K bodu č. 5 Správa hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie

Podbod 5.2. Správa hlavnej kontrolórky obce Poniky o kontrolnej činnosti za rok 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Schvaľuje

Správu hlavnej kontrolórky obce Poniky o kontrolnej činnosti za rok 2017.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

Uznesenie č. 280/2018

K bodu č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 1/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

B) Ruší

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 7/2004 zo dňa 10.11.2004 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 281/2018

K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 2/2018 Trhový poriadok

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 2/2018 Trhový poriadok.

B) Ruší

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 6/2004 Trhový poriadok zo dňa 10.11.2004.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

Uznesenie č. 282/2018

K bodu 8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Schvaľuj

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 3/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

B) Ruší

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 3/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

 

Uznesenie č. 283/2018

K bodu 9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa Zmien a doplnkov č. 7

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Schvaľuje

A.1.  Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 7 s týmito zmenami:

 1. V záväznej časti, v kap. 2 odsek vylučujúce podmienky doplnený o:
 • Ubytovacie zariadenia (ako napr. penzióny a pod.) a zariadenia spoločného stravovania.
 1. V záväznej časti, v kap. 11 zoznam verejnoprospešných stavieb doplnený v znení:
 • budovy zariadenia sociálnych služieb pre osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek (7/1)
 1. V záväznej časti, v kap. 11 zoznam verejnoprospešných stavieb doplnený v znení:
 •  hospodárske budovy nevyhnutné pre chod zariadenia sociálnych služieb
 1. V záväznej časti, v kap. 11 zoznam verejnoprospešných stavieb doplnený v znení:
 •  drobné stavby plniace doplnkovú funkciu zariadenia sociálnych služieb
 1. v záväznej časti kap. 11 text Obslužné komunikácie C1 (7/3,7/6) zmeniť na obslužné komunikácie C3 (7/3,7/6) a v kap. 9 bod 1. obslužné komunikácie C1 zmeniť na C3.

 

A.2.  Spôsob prerokovania návrhu Územného plánu sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 7 a rozhodnutie o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní.

 

A.3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Poniky č. 4/2018, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu sídelného útvaru Poniky podľa Zmeny a doplnku č. 7  s týmito zmenami:

 1. v §2 2 ods. 2,  časť vylučujúce podmienky doplnená v znení:
 • Ubytovacie zariadenia (ako napr. penzióny a pod.) a zariadenia spoločného stravovania.
 1. v § 8, zoznam verejnoprospešných stavieb doplnené písmeno d) v znení
 • budovy zariadenia sociálnych služieb pre osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek (7/1)
 1. v §8, zoznam verejnoprospešných stavieb doplnené písmeno e) v znení:
 •  hospodárske budovy nevyhnutné pre chod zariadenia sociálnych služieb (7/1)
 1. v §8, zoznam verejnoprospešných stavieb doplnené písmeno f) v znení:
 • drobné stavby plniace doplnkovú funkciu zariadenia sociálnych služieb (7/1)
 1. v § 8 zoznam verejnoprospešných stavieb v bode a) zmeniť obslužná komunikácia C1 (7/3. 7/6) na komunikáciu C3 (7/1, 7/6) a v § 6 ods. 1 písm. a) zmeniť obslužné komunikácie C1 na obslužné komunikácie C3.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: Ing. Ľubomír Klementis

 

 

 

Uznesenie č. 284/2018

K bodu 10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 5/2018 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zriadenia

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 5/2018 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zriadenia Poniky s upraveným znením v §2 ods. 3 písm. a) a b):

a) detí materskej školy, žiakov 0. až 5. ročníka navštevujúcich školský klub detí, žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania, žiakov základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka vzhľadom k roku na ktorý sa dotácia žiada, ktoré škola vykázala v štatistickom výkaze o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce, t.j. vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01,

b) žiakov základnej školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka na účely financovania zariadenia školského stravovania.

B) Ruší

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 4/2017 o určení dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zriadenia.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 285/2018

K bodu 11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 6/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

Uznesenie č. 286/2018

K bodu 12. Nakladanie a hospodárenie s majetkom Obce Poniky

Podbod 12.1. Žiadosť o odpredaj pozemku žiadateľa Radovana Bagačku, Námestie Mateja Kosca 18, Poniky

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN „E“ 8613/1, t.č. vedený na LV č. 2510 na základe žiadosti žiadateľa Radovana Bagačku, Námestie Mateja Kosca 18, Poniky.

B) Neschvaľuje

Odpredaj časti pozemku parc. č. KN „E“ 8613/1, t.č. vedený na LV č. 2510 na základe žiadosti žiadateľa Radovana Bagačku, Námestie Mateja Kosca 18, Poniky.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

Uznesenie č. 287/2018

K bodu 12. Nakladanie a hospodárenie s majetkom Obce Poniky

Podbod 12.2. Žiadosť o odpredaj pozemku žiadateľa Marcela Goliana, Hriadky 322/46, Poniky

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN „E“ 4102 o výmere 355 m2, t.č. vedený na LV č. 2510 na základe žiadosti žiadateľa Marcela Goliana, Hriadky 322/46, Poniky.

B) Neschvaľuje

Odpredaj časti pozemku parc. č. KN „E“ 4102 o výmere 355 m2, t.č. vedený na LV č. 2510 na základe žiadosti žiadateľa Marcela Goliana, Hriadky 322/46, Poniky.

C) Žiada

Starostu obce dať spracovať celkovú situáciu predmetnej lokality v okolí pozemku KN „E“ 4102 s výhľadom na možný rozvoj obce Poniky, časť obce Ponická Lehôtka, lokalita Na Hrbe.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

Uznesenie č. 288/2018

K bodu 13. Informatívna správa riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho Poniky o hospodárení v roku 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

Informatívnu správu riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho Poniky o hospodárení v roku 2017.

B) Žiada

Hlavnú kontrolórku Obce Poniky  vykonať kontrolu plnenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou Štefana Žáryho Poniky v roku 2017.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 289/2018

K bodu 14. Informatívna správa Obecného podniku lesov, spol. s r.o. o hospodárení s majetkom Obce Poniky v roku 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

Informatívnu správu Obecného podniku lesov, spol. s r.o. o hospodárení s majetkom Obce Poniky v roku 2017.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

Uznesenie č. 290/2018

K bodu 15. Rekonštrukcia a prístavba Kultúrneho domu v Ponickej Lehôtke

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

Informáciu o príprave stavebného projektu a procese verejného obstarávania k rekonštrukcii a prístavbe Kultúrneho domu Ponická Lehôtka.

B) Schvaľuje

Financovanie rekonštrukcie a prístavby Kultúrneho domu Ponická Lehôtka.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

 

Uznesenie č. 291/2018

K bodu 16. Záverečný účet Obce Poniky za rok 2017 – informatívna správa

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

Informatívnu správu o Záverečnom účte Obce Poniky za rok 2017.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

         

 

 

Uznesenie č. 292/2018

K bodu 17. Zásady participatívneho rozpočtu Obce Poniky

Obecné zastupiteľstvo obce Poniky

A) Berie na vedomie

Zásady participatívneho rozpočtu Obce Poniky.

B) Žiada

Starostu obce o vypísanie výzvy OcÚ o participatívny rozpočet na rok 2018.

Prítomní poslanci: 9

Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

Hlasovali

za: Ondrej Bukvaj, Ing. Alena Ježeková, Ing. Ľubomír Klementis, Ing. Peter Matula,  Marek Matuška, Roman Meško, Ing. Roman Resl, Mgr. Petra Slávová, Michal Šávolt

proti: 0

zdržali sa: 0

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 20. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2018 12:26
Autor: Správce Webu