Navigácia

Obsah

zakáľačka  2018

Správy

KONKURZ - FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN

FOLKLÓRNY SÚBOR PARTIZÁN, popredný umelecký kolektív Slovenska   v súvislosti s prípravou programu „ Letokruhy nášho času“  k  60. výročiu  svojho vzniku v roku   2018  celý text

ostatné | 29. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
dss

Štúdia uskutočniteľnosti - Zariadenie pre seniorov Poniky

Poslanci ObZ boli na pracovnom stretnutí dňa 6. decembra 2017 oboznámení s pracovnou verziou štúdie uskutočniteľnosti na Zariadenie pre seniorov Poniky (zverejnená na www.poniky.sk), ktorá je pripravená na pripomienkovanie. Obsahuje informácie o dodávateľovi, legislatívny rámec, popisuje relevantné zdroje financovania projektu, analyzuje situáciu na relevantnom trhu, zodpovednosť obce za vytváranie podmienok pre komunitný rozvoj, technické riešenie, manažment projektu, finančnú analýzu, udržateľnosť projektu, analýzu rizík a SWOT analýzu.
celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Harmonogram zberu odpadu


v roku 2018 pre Obec Poniky celý text

ostatné | 12. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Vyhlásenie  za národnú kultúrnu pamiatku 1

Vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky rozhodnutím č. PUSR-2017/22561-4/9484/JAN vyhlásil Zvonicu, múr a cintorín príkostolný pri Rímsko- katolíckom kostole sv. Františka z Assisi v Obci Poniky za národnú kultúrnu pamiatku. celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Bezplatná poradňa pre občanov 1

Bezplatná poradňa pre občanov


Regionálna rada KOZ SR Banská Bystrica ponúka občanom bezplatnú poradňu. Poradňa je otvorená každý posledný štvrtok v mesiaci od 15.00 hod do 17.00 hodine na adrese ČSA 25, Banaká Bystica celý text

ostatné | 7. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Ponická parta

V projekte Party v 21. storočí očarila aj krása party z obce Poniky

V Slovenskom inštitúte vo Viedni pred pár dňami otvorili výstavu, na ktorej je zachytená krása párt a vencov z rôznych kútov Slovenska. Zastúpenie má aj obec Poniky so silnými folklórnymi tradíciami.

celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Protokol o skúške pitnej vody 1

Protokol o skúške pitnej vody

č. 9502/2017 z odberného miesta Poniky - potraviny Škamlová celý text

ostatné | 21. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Teraz vieme, že je naša.

FAJNA FOLKLÓRNA FOTKA

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizovalo tento rok už 4. ročník fotografickej súťaže FAJNA FOLKLÓRNA FOTKA.
celý text

ostatné | 17. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BANSKOBYSTRICKÉHO samosprávneho kraja.

Podľa § 158 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia BANSKOBYSTRICKÉHO samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu BANSKOBYSTRICKÉHO samosprávneho kraja, ktoré sa konali 4. novembra 2017.
celý text

ostatné, náš tip | 5. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Park reformácie odovzdaný do užívania 1

Park reformácie odovzdaný do užívania

V rámci revitalizácie verejných priestranstiev  v našej obci sme pristúpili k úprave priestoru, ktorý má dotvárať centrálnu časť obce pri obecnom úrade, materskej škole, dome smútku a asfaltovom ihrisku, mal by tvoriť prepojenie medzi cintorínmi a kostolmi v našej obci cez potok Vladárka. Má slúžiť obyvateľom a návštevníkom Poník ako zóna pre oddych, kultúrne a športové využitie. celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
strecha

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - povinnosti občanov


Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.

KRPZ ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
triedenie odpadu 2017

Význam triedenia odpadu

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať alebo recyklovať. Ten, ktorý sa recyklovať dá, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť odpad podľa toho, z čoho sa skladá do oddelených nádob (prípadne vriec), aby bolo možné ďalej s ním nakladať. Aké druhy odpadu môžeme triediť? V mestách a obciach najčastejšie triedime tieto komodity: papier, plast, sklo a kov. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Naučme sa triediť

Naučme sa triediť celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ... celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor: Správce Webu