Navigácia

Obsah

Revitalizácia parku Horná ulica

Typ: ostatné
situaciaObec Poniky v súčasnosti revitalizuje park Horná ulica. Revitalizácia vychádza zo zámeru prebudovať existujúce územie, ktorým je zatrávnená plocha vedľa potoka pri obecnom úrade, škôlke, dome smútku a kostole na oddychovú zónu. Bude prebiehať v období august až október 2017 . V rámci revitalizácie bude vytvorená promenádna plocha širokého chodníka s drobným mobiliárom (lavičky, koše, stojany na bicykle) na jednej zo strán potoka – od škôlky.

 

 

Názov stavby :

Revitalizácia parku Horná ulica – revitalizácia centrálnej  časti obce  Poniky

 

Miesto stavby : 

Obec Poniky – park Horná ulica

 

Charakteristika stavby:

Navrhované revitalizácia riešeného územia  - parku Horná ulica  v Obci Poniky vychádza  zo zámeru prebudovať existujúce  územie, ktorým je zatrávnená plocha vedľa potoka pri obecnom úrade, škôlke, dome smútku  a kostole – centrum obce na oddychovú zónu.  Bude prebiehať v období  august  až október 2017 . V rámci revitalizácie bude vytvorená  promenádna plocha – širokého chodníka s drobným mobiliárom (lavičky, koše, stojany na bicykle)  na jednej zo strán potoka – od škôlky. Na strane od škôlky bude tento priestor od  existujúcej  trávnatej plochy oddelený  gabionovými  murivom  s max výškou  500 mm.  Promenádna spevnená plocha bude vymedzená  na hornej strane existujúcou spevnenou plochou pred obecným úradom a na druhej strane novým  dreveným  mostíkom  prepájajúcim  strany potoka  na pešom prieťahu spájajúcom miestne kostoly.  Na mostíku bude inštalované drevené ochranné zábradlie. Existujúce kovové zábradlie potoka  bude  demontované a bude  nahradené  ochranným zábradlím z dreva .Existujúce kamenné brehy  potoka budú opravené, vyškárované a na ich hornom okraji bude zdemontovaný veniec a a nahradený novým na ktorom  budú  uložené prídlažby vytvárajúce jeho hornú časť. Medzi spevnenú  plochu a prídlažbu  na hornom leme murív toku bude inštalovaný odvodňovací žľab s mrežou  na zachytenie  a odvedenie povrchovej vody.  Chodník spájajúci  časti obce  pri kostoloch ďalej pokračuje  k miestnej  komunikácii terénnym schodiskom. Schody budú vybudované ako  blokové schody, jednotlivé podesty chodníka budú dláždené, lemované  obrubníkom  šírky 100mm. Od exitujúcej miestnej komunikácie  je bude riešené  územie  vymedzené prídlažbou k ceste a cestným obrubníkom, ktorý bude na mieste vstupu  do riešeného územia znížený zo 120mm na 20mm. Od miestnej komunikácie bude  na strane riešenej  plochy vysadený  živý plot s výškou  cca 1000mm na viacerých miestach  prerušený  na možnosť vstupu  resp. výstupu. Existujúca  zatrávnená plocha bude zrevitalizovaná a vysiata  trávou na stane za gabiónovým pásom doplnená   solitérnymi stromami.

 

INVESTOR :

Názov:  Obec Poniky,

Adresa:  Obec Poniky, Malá Stráňa 32,976 33 Poniky

IČO: 00313734   DIČ: 2021121366

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Beňo – starosta obce

Termín ukončenia realizácie :           3.10.2017
Cena stavby bez DPH :                       49 361,97  Eur   
Cena stavby s DPH:                            59 234,36  Eur

 

ZHOTOVITEĽ : 
Názov: 
  STRODOS.SK., s.r.o.,
Zastúpený:  Kamila Dratvová -konateľ
Adresa: Smreková3376/19, 960 01 Zvolen                        
IČO: 36728985
IČ DPH: SK2022310675
Oprávnená/é osoba/y k rokovaniam: 
Kamila Dratvová- konateľ
Ing. Vladislav Dratva- pre veci zmluvné a technické
Ing. Tomáš Dratva- pre veci zmluvné a technické
Telefón: 0905624624
 

 

Stavba je spolufinancovaná z Envirinmentálneho fondu formou dotácie obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu  obnova dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku na rok 2017 vo výške  5000,00 Eur na základe zmluvy  č. 97/POD-43/17 uzatvorenou medzi Slovenskou agentúrou  životného prostredia a obcou Poniky .

 

PD- celkový pohľad

nákres

PD- sprievodná správa

spreivodná správa

 

PD- rez potoka

rez potoka

 

Predbežná vizualizácia

v1 v2

v3v4

 

 

Aktuálne foto stavby:

obnovadediny20170824

  

 

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 22. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 19. 9. 2017 09:12
Autor: Správce Webu