Navigácia

Obsah

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Typ: ostatné
Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta Obce Poniky 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ponikách.

 

 

Termín konania:           26. apríl 2018 (štvrtok)

Miesto konania:            Obecný úrad Poniky

Časový priebeh zasadnutia:

  16:45 – 17:00   Prezentácia

  17:00 – 19:00   Rokovanie zastupiteľstva

 

Návrh programu rokovania:

 

 1. Otvorenie 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ponikách
 2. Schválenie programu rokovania  zastupiteľstva Obce Poniky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informatívna správa o aktivitách starostu obce
 5. Výsledok vybavenia „Petície proti výstavbe novej ulice a vyvlastňovaniu v obci Poniky“ a „Hromadného protestu občanov Poník proti Zmenám a doplnkom č. 7 k územnému plánu sídelného útvaru Poniky“
 6. Nakladanie a hospodárenie s majetkom Obce Poniky
 7. Prerokovanie záverečného účtu Obce Poniky za rok 2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Poniky k záverečnému účtu Obce Poniky

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky za rok 2017

 1. Rozpočtové opatrenia
 2. Rôzne
 3. Záver

 

Na zasadnutie ObZ starosta obce pozýva:

 1. Poslancov Obecného zastupiteľstva v Ponikách
 2. Hlavnú kontrolórku Obce Poniky
 3. Pracovníkov Obecného úradu v Ponikách
 4. Riaditeľku ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky
 5. Zástupkyňu riaditeľky  ZŠ s MŠ pre MŠ Poniky
 6. Predsedu Rady školy
 7. Vedúcu školskej jedálne
 8. Predsedu ZO SZPB Poniky
 9. Predsedu Klubu seniorov Poniky
 10. Konateľov Obecného podniku lesov, spol.  s r.o. Poniky
 11. Občanov obce Poniky
 12. Jána Dišku, Poľná ulica 127, Poniky – osobu určenú v petícii na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci
 13. Petičný výbor:
  Ján Diško, Poľná ulica 127, Poniky

  Ing. Katarína Puskailerová, Poľná ulica 126, Poniky

  Mgr. Lenka Hrašková, Poľná ulica 124, Poniky

   

Záverečný účet obce Poniky za rok 2017


 


Príloha

Vytvorené: 11. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2018 07:27
Autor: Správce Webu