Navigácia

Obsah

POZVÁNKA

Typ: ostatné
Podľa ustanovenia § 13, ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta Obce Poniky zvoláva 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ponikách.


Termín konania:    14. decembra 2017 (štvrtok)
Miesto konania:    Obecný úrad Poniky


Časový priebeh zasadnutia:
  16:45 – 17:00    Prezentácia
  17:00 – 19:00    Rokovanie zastupiteľstva

 

Návrh programu rokovania:

 1. Otvorenie 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ponikách
 2. Schválenie programu rokovania  zastupiteľstva Obce Poniky
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informatívna správa o aktivitách starostu obce
 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Poniky
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Poniky na I. polrok 2018
 7. Zariadenie pre seniorov v Obci Poniky - štúdia uskutočniteľnosti
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poniky č.  4/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
 10. Návrh rozpočtu Obce Poniky na rozpočtové obdobia 2018, 2019, 2020
 11. Smernica o vybavovaní sťažností
 12. Územný plán sídelného útvaru Poniky, Zmeny a doplnky č. 7 
 13. Návrh na delegovanie zástupcu Obce Poniky do Rady školy pri ZŠ s MŠ Štefana Žáryho v Ponikách
 14. Rôzne
 15. Záver

 

 

Návrhy na uznesenia s prílohami 


Príloha

Vytvorené: 27. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 13. 12. 2017 17:26
Autor: Správce Webu