Navigácia

Obsah

OZNAM

Cesta III/2420 v úseku cca od 0,120 km do 4,18 km medzi mestskou   časťou  Šalková a obcov Poniky bude dňa 24.10.2017 v čase od 10.00 do 13.00 hod daná do zvláštneho  užívania z dôvodu výroby reklamnej filmovej produkcie.

U zvedeného dôvodu odporúčame vyhnúť sa v uvedenom čase tomuto úseku.

Bližšie podrobnosti o zvláštnom užívaní nájdete v priloženom Rozhodnutí Okresného úradu Banská Bystrica.

Správy

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie 1

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

Obec Poniky, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia  §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 30 aktualizuje Územný plán sídelného útvaru Poniky a podľa §22 ods. 1 citovaného zákona celý text

ostatné, náš tip | 20. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výsledky zápasov

Pozrite si výsledky majstrovských zápasov ŠK OPL Poniky. celý text

ostatné | 18. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na miesto zamestnanca Obecného úradu

Obec Poniky vyhlasuje výberové konanie na miesto zamestnanca Obecného úradu - REFERENT EKONOMIKY celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných  kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zaslala Obci Poniky podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov. Vo volebnom obvode sa volí 8 poslancov. celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zaslala Obci Poniky podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
recyklacne symboly

Recyklačné symboly

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžete uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na separovaný zber máte výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. celý text

ostatné, náš tip | 25. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
strecha

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny - povinnosti občanov


Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiaru v dôsledku nedostatočnej pozornosti pri údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov. celý text

ostatné, náš tip | 19. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
galeria PK2017

Ponické kiare 2017

V sobotu 9.9. 2017 sa konal už tretí ročník cyklistickej časovky Ponické kiare . Tento rok nám opäť prialo počasie a 65 cyklistov sa s chuťou vydalo na trať. Trať bola tento rok vylepšená o 500 metrov nového asfaltu, ktorý určite prispel k lepšej jazde. Tento rok dosiahol najrýchlejší čas 10:15,1 min. Adam Jakubov. Rekord trate tak stále drží Jozef Korýtko s časom 10:14.4 min.
Časovky sa zúčastnilo 11 Poničanov. Najrýchlejší z nich bol Martin Špička, ktorý dosiahol výborný čas 11:38,0 min. .

Ďakujeme všetkým zúčastneným cyklistom, fanúšikom a organizátorom, ktorým sa podarilo aj tento rok zorganizovať veľmi vydarené športové podujatie, ktoré má už svoje meno v cyklistických kruhoch.
celý text

ostatné | 12. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Protokol o skúške vody č. 7125/2017

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť dňa 24.07.2017 odobrala na Obecnom úrade v Ponikách vzorku vody. Výsledky si môžete pozrieť v prílohe. celý text

ostatné | 12. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
situacia

Revitalizácia parku Horná ulica

Obec Poniky v súčasnosti revitalizuje park Horná ulica. Revitalizácia vychádza zo zámeru prebudovať existujúce územie, ktorým je zatrávnená plocha vedľa potoka pri obecnom úrade, škôlke, dome smútku a kostole na oddychovú zónu. Bude prebiehať v období august až október 2017 . V rámci revitalizácie bude vytvorená promenádna plocha širokého chodníka s drobným mobiliárom (lavičky, koše, stojany na bicykle) na jednej zo strán potoka – od škôlky. celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Poniky oznamuje, že elektronická adresa poniky@poniky.sk je adresou určenou na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017. celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Varovanie pred podvodníkmi a zlodejmi

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera.

KRPZ ponúka niekoľko rád, čo robiť, ak sa ocitnete v niektorej z nasledovných situácií. celý text

ostatné | 10. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. celý text

ostatné | 29. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
triedenie odpadu 2017

Význam triedenia odpadu

Odpadom je každá vec alebo látka, ktorej sa chce držiteľ zbaviť. Do smetného koša na komunálny odpad by sa mal vyhadzovať len odpad, ktorý nevieme ďalej zhodnocovať alebo recyklovať. Ten, ktorý sa recyklovať dá, triedime alebo separujeme. Triediť znamená rozdeliť odpad podľa toho, z čoho sa skladá do oddelených nádob (prípadne vriec), aby bolo možné ďalej s ním nakladať. Aké druhy odpadu môžeme triediť? V mestách a obciach najčastejšie triedime tieto komodity: papier, plast, sklo a kov. celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme občanom, že miestne dane a poplatky je možné uhrádzať aj priamym prevodom na účet cez internetbanking. Číslo účtu v tvare IBAN a variabilný symbol je uvedený na každom platobnom výmere k poplatkom za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností. Zároveň Vám oznamujeme, že bankové spojenie pre obec je: celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

VÝZVA - Voľný pohyb psov

Z dôvodu narastania počtu sťažností občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej obce, vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému pohybu najmä z dôvodu bezpečnosti. celý text

ostatné | 1. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Naučme sa triediť

Naučme sa triediť celý text

ostatné | 20. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM - TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FABRY vriec resp. nádob nasledovne: celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Výzva a upozornenie

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ... celý text

ostatné | 25. 4. 2016 | Autor: Správce Webu